รีวิวแก้จมูก

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย

รีวิวเสริมจมูก

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย